Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 oktober 2017

Schriftelijke raadsvragen over rubbergranulaat, bodemverontreiniging en uitzending Zembla

In de uitzending van Zembla van vanavond 11 oktober 2017, wordt aandacht besteed aan de milieurisico’s van rubbergranulaat in relatie tot kunstgrasvelden. D66 stelde op 16 februari 2017 al vragen hier over, waarbij de focus vooral lag op rubbergranulaatkorrels op de sportvelden en de invloed hiervan op de gezondheid van sporters op de velden. Ook heeft D66 Purmerend al eerder gewezen op de risico’s m.b.t. het milieu.

Bij de beantwoording van onze vragen verwees het college naar een reactie van het RIVM (waarin het RIVM zegt het VU-onderzoek naar de schadelijke gevolgen serieus te nemen) en gaf ze aan contact te hebben opgenomen met het Hoogheemraadschap Noorderkwartier. Het HHNK blijkt nog geen onderzoek te hebben gedaan naar de uitloging van materialen uit kunstgrasvelden en de gevolgen hiervan op het oppervlaktewater.

Verontrustend is dat uit de vooraankondiging van Zembla m.b.t. de uitzending van 11 oktober blijkt dat geen van de waterschappen het water of het slib van afwateringskanalen heeft onderzocht op mogelijke vervuiling. Maar onafhankelijk onderzoek bij 10 verschillende velden leverde als resultaat op dat er op sommige plekken zware verontreiniging met zware metalen zoals zink en kobalt was te vinden. Zembla ontdekte dat op veel plekken onder kunstgrasmatten sprake is van bodemverontreiniging. In het verleden blijken veel velden aangelegd met vermalen autobanden onder het kunstgras, meestal gemengd met zand of lava. Zembla heeft twintig onderzoeksrapporten in handen waaruit blijkt dat onder die velden verontreiniging is aangetroffen. Meer informatie vindt u hier.

Recycling Netwerk heeft afgelopen september zelfs aangifte gedaan bij het openbaar ministerie waarin het gebruik van rubbergranulaat op en onder de sportvelden een overtreding is van de afvalwetgeving, die leidt tot ernstige ecologische schade rond de velden. De discussie rond rubbergranulaat beperkt zich daarom niet meer alleen tot de kunstgrasvelden met rubbergranulaat in de toplaag, maar heeft betrekking op alle kunstgrasvelden.

D66 Purmerend heeft ook vernomen dat er op 19 augustus 2017 bij de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld van MHCP een onderlaag is aangelegd die bestaat uit rubbergranulaat en lavakorrels. Daarom stellen wij de volgende vragen aan het college;

1. Bent u er van op de hoogte dat onder het nieuwe kunstgrasveld van MHCP een laag van rubbergranulaat en lava is aangelegd?
2. Zo ja: was u hiervan op de hoogte op het moment dat de beslissing werd genomen om een dergelijke laag onder het kunstgrasveld aan te leggen? Heeft u daarbij ook gekeken naar mogelijke alternatieven?
3. Vanaf welke datum was u op de hoogte van het feit dat rubbergranulaat niet alleen deel uitmaakt van de toplaag van kunstgrasvelden, maar ook kennelijk ook is verwerkt in de onderlaag van meerdere kunstgrasvelden?
4. Zijn er in het verleden meer kunstgrasvelden aangelegd met een dergelijke laag eronder? Zo ja, welke velden betreft  dit allemaal?
5. Klopt het dat het HHNK nog geen onderzoek heeft gedaan naar de gevaren? En indien zo, waarom is dit nog niet gebeurd: heeft de gemeente hier wel op aangedrongen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet.
6. Bent u bereid naar aanleiding van alle (nieuwe) informatie nader actie te ondernemen om verdere vervuiling tegen te gaan? Zo ja, op welke manier gaat u dit doen? Zo nee, welke overwegingen spelen dan een rol om geen aktie te ondernemen.