Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 april 2018

D66: draagvlak cruciaal voor tijdelijke woningen

Tijdens de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 12 april werd het collegevoorstel besproken om tijdelijke woningen te bouwen op vier locaties. Al jaren pleit D66 voor tijdelijke woningen als een van de maatregelen die op korte termijn verlichting van de wachtlijsten kan brengen. Tijdelijke woningen zijn dit jaar nog te realiseren en staan er dan maximaal 10 jaar, waarbij bewoners hun inschrijfduur en ook hun eventuele urgentiestatus behouden. D66 is dus op zich positief dat er nu eindelijk een concreet voorstel ligt. Maar het college heeft een valse start gemaakt met de wijze van communiceren met omwonenden. Daarom dat D66 alleen met de locaties, met name het Karekietpark, kan instemmen als er voldoende draagvlak is bij de omwonenden.

Tijdige communicatie van belang
In de week van de verkiezingen heeft D66 haar verbazing uitgesproken dat het college omwonenden een brief stuurde met een uitnodiging voor een informatieavond diezelfde avond. Zo moet het wat D66 betreft absoluut niet. Daar moet minstens een week tussen zitten. In de afweging tussen snelheid en zorgvuldigheid kiest D66 altijd voor zorgvuldigheid en betreurt het dat wethouder Krieger voor snelheid gekozen heeft.

Uit de vele insprekers tijdens de commissie bleek ook dat de wijze van communiceren door het college in het verkeerde keelgat was geschoten. Het gevoel overheerste dat het door de strot werd geduwd, terwijl veel omwonenden best willen meedenken over een goede invulling van tijdelijke woningen in de omgeving. Vooral omwonenden van het Karekietpark waren kritisch, omdat men eerst wilde afwachten hoe de komst van het ROC zou uitpakken voor de buurt.

Zorg voor draagvlak Karekietpark
Over deze locatie waren de meest kritische geluiden. D66 heeft begrip voor deze kritiek, want ook bij het proces rond de nieuwe ROC is de communicatie niet goed verlopen. Verder is het de vraag hoe de komst van deze school zal uitpakken voor de buurt (o.a. verkeer, overlast en parkeren). Wel was D66 positief verrast dat veel omwonenden niet per se tegen tijdelijke woningen zijn, maar graag willen meedenken over de precieze invulling. We zien graag dat het college deze betrokkenheid benut om gezamenlijk tot een goed plan te komen voor zowel de korte als lange termijn. Daarom stelt D66 een harde voorwaarde: alleen bij voldoende draagvlak bij de direct omwonenden gaan we akkoord en anders niet. Zo nodig moet de gemeente hiervoor extra tijd nemen. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid.

Locatie Westerweg: eerst onderzoek natuur en milieu
Voor D66 is de locatie Westerweg, aan de noordkant van Baanstee-Noord, een interessante locatie waar zeker ruimte is voor de nodige tijdelijke woningen. Echter, zoals ook door een inspreker naar voren werd gebracht, moet eerst een goed onderzoek plaatsvinden naar de gevolgen voor natuur en milieu. Vooral de daar verblijvende uilen verdienen extra aandacht. Zolang die duidelijkheid er niet is en we dus niet weten of het überhaupt kan, heeft verder praten over deze locatie geen zin. Gelukkig deed de wethouder de toezegging om eerst met een gedegen studie te komen.

Purmer-Zuid nog als alternatief?
Mocht een locatie sneuvelen voor tijdelijke woningen of na goed overleg met omwonenden het aantal lager worden dan vindt D66 dat de Purmer-Zuid (“het appeltje voor de dorst”) een geschikte locatie is. Hier willen we op termijn nieuwbouw realiseren, maar dit zal niet in z’n geheel in 10 jaar klaar zijn. Gebruik de tussenliggende tijd voor tijdelijke woningen.

Vervolgproces nog onduidelijk
Net als D66 waren meerdere fracties kritisch over het proces tot nu toe. D66 kon dan ook nog niet instemmen met het voorstel. De wethouder komt nog terug op hoe de raad een terugkoppeling krijgt en betrokken wordt in het verdere proces per locatie. Duidelijk is dat, wat wethouder Krieger ook beaamde, er nog veel mogelijk is voor omwonenden om over de verdere invulling mee te praten. D66 had liever gezien dat voor het communicatietraject meer tijd was genomen en daarna pas in de commissie was besproken. Dat had het proces mogelijk sneller doen verlopen om de broodnodige tijdelijke woningen te bouwen als een van de initiatieven om de wachtlijsten voor een (sociale) woning te verminderen. Wel blijft D66 positief dat er nu eindelijk initiatieven loskomen om de woningnood aan te pakken.