Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 april 2018

Overlast verlichting parkeergarage MFSA De Beuk

Sinds de ingebruikname van sporthal De Beuk en met name de parkeergarage eronder, is er sprake van lichthinder voor de bewoners in de omgeving van de sporthal. Het licht brandt (bijna) 24/7, een enkele uitzondering overdag daargelaten. Een bewoonster van de Marathonstraat heeft al meerdere malen meldingen gedaan (bij het KCC, buiten beter app, online meldingsformulier) en ook informeel gesproken met de eigenaren van het Sportcafé, de Sportraad en wethouder Helm.

Duidelijk is geworden uit de gesprekken dat de sporthal geen controle heeft over de bediening van de verlichting in de parkeergarage, maar betreft een computergestuurd lichtplan wat door een derde partij buiten Purmerend wordt beheerd.

De bewoners hebben eerder actief meegedacht via een klankbordgroep om de mogelijke overlast door de komst van de sporthal en de verplaatsing van de rugbyvelden te beperken. Een belangrijk onderdeel ter beperking van overlast was het deels behoud van de bomen en het groen en deels een nieuw beplantings- cq groenplan. Dit laatste is samen met de bewoners vastgesteld. Helaas constateren de bewoners is er nu toch de nodige overlast en voelt men zich niet gehoord.

Gezien het voorgaande heeft D66 de volgende vragen gesteld:

 1. Met de bewoners van de Marathonstraat is afgesproken dat er geluids- en zichtwering zou komen middels bomen, een hoog begroeid hek en bosschages. Dit is ook in een groenplan vastgelegd.
  a. Waarom zijn de afgesproken geluids- en zichtwering nog niet geplaatst en kunt u aangeven wanneer deze alsnog geplaatst gaan worden?
  b. Waarom is het afgesproken groenplan nog niet uitgevoerd? Kunt u aangeven welke onderdelen al wel zijn uitgevoerd en wanneer de overige punten uitgevoerd gaan worden.
  c. Kan D66 het afgesproken groenplan ontvangen?
 1. Kunt u aangeven hoe het kan dat deze bewoners na hun melding via KCC, webformulier en buiten beter app geen reactie meer hebben ontvangen? Bent u het met D66 eens dat het op z’n minst niet netjes is dat bewoners niks meer horen na het doen van hun melding en dit het gevoel van niet serieus genomen worden bij bewoners versterkt?
 1. We hebben begrepen dat de reden om de verlichting in de parkeergarage ’s avonds aan te laten is doordat er overlast was en het een openbare parkeergelegenheid betreft die niet afgesloten kan worden. Kunt u aangeven om wat voor overlast het precies ging? Waren geen andere maatregelen mogelijk om de overlast te verminderen?
 2. Gezien de klachten van lichthinder door omwonenden heeft de gemeente maatregelen genomen of is men van plan maatregelen te nemen om de lichthinder te beperken? Zo ja, aan welke maatregelen wordt gedacht en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
 3. De omwonenden hebben zelf al nagedacht over mogelijke oplossingen. Kunt u per maatregel aangeven of u bereid bent dit door te voeren en zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet? Kunt u daarnaast aangeven wat de kosten per maatregel zijn?
  a. Het plaatsen van lichtsensoren in de parkeergarage (en eventueel elders in de sporthal)
  b. Plaatsen van een overstek langs de open ruimte van de parkeergarage, waardoor de lampen niet of minder direct naar buiten schijnen.
  c. Extra bomen en beplanting aanbrengen om direct zicht op de sporthal door de omwonenden te verminderen. d. Het zelf kunnen beheren van de verlichting in de sporthal, sportcafé en parkeergarage.
 1. Naast de hinder van de sporthal ondervinden bewoners ook lichtoverlast vanaf het kunstgrasveld van RCW. Hierover zijn de omwonenden al in gesprek met de vereniging zelf. Bent u ook bekend met deze hinder? Zo ja, bent u bereid mee te denken en in gesprek te gaan om de overlast tot een minimum te beperken? Zo nee, waarom niet?

https://raad.purmerend.nl/overlast-verlichting-parkeergarage-mfsa-de-beuk-0