Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 30 juni 2018

D66 zeer tevreden met coalitieakkoord 2018-2022

De fractie van D66Purmerend is zeer tevreden over het bereikte akkoord met Stadspartij, CDA, AOV en PvdA. Er staan veel ambities in die overeenkomen met de speerpunten waar D66 de verkiezingen mee is ingegaan en waar nu de komende vier jaar hard mee aan de slag wordt gegaan. De titel is niet voor niets “Samen bouwen aan de stad”, want woningbouw en aanpak van de wachtlijsten zijn topprioriteiten en op alle beleidsterreinen willen we samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties het nodige bereiken. Ook hebben we een mooie, evenwichtige portefeuille met onderwerpen als Onderwijs, Jeugdzorg, Duurzaamheid/Energietransitie en Communicatie/Burgerparticipatie. Hiervoor dragen we Paul van Meekeren voor als wethouder en hebben we er alle vertrouwen in dat hij een hoop gaat bereiken voor de stad en alle inwoners.

Speerpunten in het akkoord
Het akkoord heeft langer geduurd dan voorgaande keren. Oorzaken zijn o.a. de versnippering in de raad, verhoudingen tussen de fracties, het eruit stappen van GroenLinks en de ervaringen van de vorige raadsperiode. Fractievoorzitter Patrick Blokzijl: ֞We hebben extra tijd geïnvesteerd om te zorgen voor een goed team. Niemand wil een herhaling van de vorige periode, dus hebben we alles extra goed doorgenomen. Zodat we elkaar goed begrijpen en bij de gemaakt afspraken ook echt hetzelfde beeld hebben. Tegelijk is er tussen de fracties veel meer overlap en gedeelde waarden en ambities. Dat geeft veel vertrouwen en een stevige basis voor de komende jaren.֦

Paul van Meekeren:  ֞Na een intensieve periode van praten en onderhandelen, tegenslagen en overwinningen, hebben de Stadspartij, D66, CDA, AOV en PvdA elkaar definitief gevonden. Die samenwerking heeft geleid tot een mooi en stevig coalitieakkoord met de pakkende titel “Samen bouwen aan de stad”.

Ik ben heel blij dat duurzaamheid een rode draad is geworden in het coalitieprogramma. Ik heb me de afgelopen jaren binnen D66 altijd hard gemaakt voor een duurzame koers. Ook in Purmerend kunnen en moeten we ons steentje bijdragen aan een leefbare wereld, voor mens maar ook voor dier! Een wereld die we schoon moeten achterlaten aan onze kinderen en kleinkinderen

Tijdens de onderhandelingen heb ik mijn collega wethouders steeds beter leren kennen en merk dat we al als een fijn team opereren. Voor mij ook een voorwaarde, want ik presteer optimaal in een groep die het samen doet.

Ik blijf het een ontzettend grote eer vinden dat ik wethouder mag worden in Purmerend. De stad waar ik al sinds 2000 woon, en waar ik in 2010 politiek actief werd voor D66. Ik ben trots op wat wij als D66 Purmerend willen betekenen voor onze stad en met vol enthousiasme ga ik de komende 4 jaar in, want er is nog genoeg te doen in Purmerend.

D66 is met zes speerpunten de verkiezingen ingegaan en zonder uitputtend te zijn, willen we speerpunt aangeven wat gelukt is om af te spreken voor de komende vier jaar:

 1. Meer kans op een woning
  Net als voor de andere partijen heeft dit topprioriteit. We gaan stappen zetten om De Koog te transformeren, de Wagenweg verder te ontwikkelen, tijdelijke woningen te bouwen en om woningbouw langs de Verzetslaan/Purmer-Zuid te realiseren. Hierbij komt meer aandacht voor sociale huur (30%) en betaalbare huur en koop (30%) en voor natuur-inclusief bouwen en energieneutraal bouwen.
 1. Benut ieders talent
  Samen met scholen, leraren, ouders en leraren gaan we een onderwijsagenda opstellen, namelijk hoe kunnen we gezamenlijk zorgen voor goed onderwijs voor elk kind. Extra aandacht komt er voor milieueducatie, kunst en cultuur op school, groene speelpleinen, samenwerking met sportverenigingen en de aansluiting op de arbeidsmarkt.
 1. Duurzaamste stad
  Er wordt doorgegaan met de energietransitie (van het aardgas af en meer duurzame energie) en in de breedte komt duurzaamheid terug in het akkoord: een centrum voor duurzaamheid, stimuleren van elektrisch rijden en schoon openbaar vervoer, inzetten op meer hergebruik van afval en voorkomen van afval en duurzaam inkopen.
 1. Groene, diervriendelijke stad
  Er komt een inhaalslag m.b.t. het beheer van de openbare ruimte en dan vooral het groen. Uitgangspunt is meer natuurinclusief bouwen, groencompensatie bij nieuwbouw en extra aandacht voor biodiversiteit. Verder komt er een klankbordgroep Dierenwelzijn met deskundigen die de gemeente gaat adviseren om verdere stappen te zetten op het gebied van dierenwelzijn.
 1. Ruimte voor ondernemers
  Samen met ondernemers wordt doorgegaan met de retailagenda, waaronder het tegengaan van leegstand en het vergroenen van de binnenstad. Ook komt er meer aandacht voor ZZP’ers en voor IT/ICT.
 1. Zorg op maat
  Binnen de Wmo, Jeugdzorg en Participatie staat maatwerk voorop. Wat is echt nodig gezien iemands persoonlijke situatie en samen aan de slag met de dieperliggende problemen. Tegelijk wordt er meer aandacht besteed aan mantelzorgers (jong en oud), aan vrijwilligers en aan bestrijding van eenzaamheid. Ook wordt de keten van opvang van daklozen en thuislozen versterkt en gaat de gemeente aan de slag om armoede, met name bij kinderen, te verminderen en dus dat geld geen belemmering mag zijn om mee te doen aan de samenleving (o.a. meerdoen-regeling meer en gerichter inzetten).