Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 september 2018

Beeldkwaliteitsplan Wagenweggebied biedt voldoende houvast

Donderdag 6 september is het beeldkwaliteitsplan Wagenweg in de commissie Stedelijke Ontwikkeling besproken. Dit plan geeft de contouren weer van de bouwhoogtes, materiaalgebruik en verder uitstraling van het gebied nu deze getransformeerd gaat worden naar een woonwijk. Voor het grootste deel is D66 positief over dit plan, maar plaatsen we wel enkele kanttekeningen. Zo ziet D66 graag meer aandacht voor groen, dus meer kijken naar groene gevels, dakterrassen en binnentuinen én echt duurzaam bouwen. Het Wagenweggebied is een uniek locatie zo dichtbij het centrum dat je goed moet nadenken wat daar gerealiseerd gaat worden. D66 is voor moderne woningbouw, optimaal grondgebruik en kwalitatief hoogstaande architectuur. Langs het spoor mag wat D66 betreft zeker hoger dan 12 bouwlagen gebouwd worden, mits omwonenden daar goed bij betrokken worden, de ruimte goed wordt benut en er via sociale huur en betaalbare huur en/of koop echt wordt bijgedragen aan het verminderen van de wachtlijsten.

Proces met bewoners had beter gekund
Het beeldkwaliteitsplan heeft in april ter inzage gelegen. Vooral bewoners van de Saturnusstraat maken zich zorgen over de bouwhoogte en willen liever niet hoger dan twee a drie bouwlagen. Het feit dat ze niet tijdig waren geïnformeerd, stoorde D66 en ook andere fracties. D66 hamerde erop dat zij in het vervolg wel betrokken worden én dat bij toekomstige bouwplannen en beeldkwaliteitsplannen in de stad ruimer de betrokken bewoners worden geïnformeerd. Dat zei wethouder Kroese toe. Daar is D66 blij mee en zal daar ook op toezien.   

Overige aandachtspunten
Naast het aspect groen (zowel openbaar groen, groene gebouwen als duurzaam bouwen) vroeg D66 in de commissie aandacht voor het verkeer en het parkeren. Zeker het aspect parkeren moet integraal bekeken worden en niet per plan of perceel. Er liggen kansen om parkeren te combineren en zo zelfs driedubbel grondgebruik te realiseren (dus parkeren, winkels en woningen). Dan wordt optimaal gebruik gemaakt van de schaarse ruimte en unieke ligging van dit gebied. Verder ziet D66 liever meer variatie in materiaal gebruik dan alleen metselwerk in rood/bruin/oranje. Hopelijk worden projectontwikkelaars uitgedaagd om met bijzondere ontwerpen te komen en niet meer van hetzelfde. Tenslotte snapt D66 dat er met hoogteaccenten gewerkt wordt, maar nabij het centrum (specifiek naast postkantoorterrein) streeft D66 naar een meer geleidelijke overgang. Daar ligt het streven op vijf bouwlagen en dan is direct aangrenzend in het Wagenweggebied iets hoger prima. Alleen dat is niet 12 bouwlagen, eerder 8 a 10 bouwlagen.

Hoog, hoger, hoogst
Naast het beeldkwaliteitsplan vroeg de wethouder aan de fracties hoe ze denken over nog hogere hoogbouw langs het spoor. Net als zeer veel fracties is ook voor D66 nog hoger bespreekbaar. Het is geen doel op zich, maar als hierdoor echt meer woningen in de sociale huursector en/of betaalbare koop gebouwd gaan worden dan moeten we die kans niet laten liggen. Wat D66 betreft wordt naar de hele strook gekeken, dus ook het deel waar nu de Albert Heijn staat. Door de volledige ruimte goed te benutten is mogelijk net zoveel woningen te realiseren zonder per se extreem hoog te gaan. Ook is het belangrijk dat met hoogtes en materialen gespeeld wordt en nadrukkelijk de omwonenden en hun zorgen meegenomen worden. Dus een open, speels karakter en zeker geen massieve, betonnen wand.