Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 november 2018

Algemene Beschouwingen bij Begroting 2019

Hieronder kunt u de integrale tekst lezen van de algemene beschouwingen bij de begroting 2019, die fractievoorzitter Patrick Blokzijl op  7 november 2018 heeft uitgesproken in de gemeenteraad:

Beste Purmerenders,

Een nieuwe raad, een nieuwe coalitie en nu de eerste begroting van het nieuwe college. Met de voorgestelde begroting wordt een stevige basis gelegd voor de komende jaren. Gezien de grote ambities en de beperkte middelen, moesten er keuzes gemaakt worden. D66 kan zich prima vinden in de drie speerpunten van het college: Wonen, Beheer openbare ruimte en Duurzaamheid.

Alle drie onderwerpen die regelmatig in deze raad zijn besproken, die veel inwoners bezig houden en waarbij het noodzakelijk is om eerst te investeren om later de gewenste resultaten te kunnen boeken.

Ook op andere onderdelen is het gelukt om afspraken uit het coalitieakkoord te vertalen naar de komende begroting. Daarmee zijn tegelijk meerdere punten uit het verkiezingsprogramma van D66Purmerend verwezenlijkt. Om een paar te noemen:

  1. Er wordt gewerkt aan een Onderwijsagenda, zodat samen met direct betrokkenen bekeken wordt wat er in Purmerend nodig is om de kwaliteit van het onderwijs te versterken. Op ICT-gebied liggen de nodige kansen.
  2. Binnenkort wordt gestart met een Klankbordgroep Dierenwelzijn, zodat samen met deskundigen gericht advies kan worden gegeven om het dierenwelzijn in de stad te bevorderen. In elk geval is de nota dierenwelzijn aan ‘n update toe.
  3. Gestart wordt met acties om meer te doen aan het bestrijden van armoede en schulden: o.a. door meer maatwerk te bieden via de regeling MeerDoen en meer in te gaan zetten op preventie.

Op al deze punten gaat men nu aan de slag en wordt er niet meer gewacht. Het is nu de schouders eronder, want er is een hoop te doen.

Zijn we als D66 dan helemaal tevreden? Dat niet. Het kan altijd beter en ook staat de stad niet stil. Continue moet gekeken worden hoe adequaat ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen. Bovendien blijven het rijksbeleid en de rijksfinanciën wispelturig.

Voor de komende tijd ziet D66 aankomen dat we:

  1. vaker het gesprek zullen voeren over mobiliteit en bereikbaarheid; dat zal nog meerdere scherpe keuzes vereisen,
  2. flinke stappen moeten zetten om afval meer her te gebruiken. Het liefst afval zien te voorkomen. Dit ook in het licht van de afvalstoffenheffing.
  3. doorgaan met het samenbrengen van mensen en middelen in het sociaal domein. Nog meer zullen WMO, Jeugdzorg en Participatie als één geheel bezien moeten worden, én tegelijk ook in nauwe samenhang met onderwijs, sport en cultuur. Alleen zo zorgen we ervoor dat niemand buiten de boot valt.

Waar nodig zal D66 vragen stellen en met eigen initiatieven komen.

Daarnaast hopen we dat elke inwoner, elke organisatie en elk bedrijf met een goed idee voor Purmerend dat ook naar voren brengt of er gewoon zelf mee aan de slag gaat. Samen maken we Purmerend. Ook kunnen alle inwoners samen heel veel kennis en kunde en creatieve ideeën inbrengen. Vervolgens is het een kwestie van de juiste personen bij elkaar brengen en is er soms een duwtje vanuit de gemeente nodig. D66 staat in elk geval open voor uw ideeën en denkt mee in oplossingen.

Zoals u van ons gewend bent, blijft D66 positief kritisch en hebben we vertrouwen in de toekomst. We zullen altijd meedenken en suggesties blijven doen om Purmerend vooruit te helpen. Nu weer als constructieve coalitiepartij.

Voorzitter,

Vandaag en morgen is de gemeentelijke politiek druk bezig met prioriteiten te stellen, keuzes te maken en te bepalen waar we geld aan uitgeven. Dat is veelal naar binnen gericht, terwijl het daarbuiten gebeurt. In de stad en in elke wijk dragen duizenden inwoners dagelijks bij aan het vooruit helpen van Purmerend. Ik noem:

  1. Vrijwilligers die dagelijks op vele manieren ervoor zorgen dat activiteiten voor jong en oud en op sportief of cultureel gebied door kunnen gaan.
  2. Mantelzorgers die een familielid of goede vriend ondersteuning bieden, zodat zij toch mee te kunnen doen en een normaal leven kunnen hebben.
  3. Wijkbewoners die met buren een praatje maken, naar elkaar omkijken als er iets gebeurt én meehelpen de straat en het groen schoon en verzorgd te houden.

En zo zijn er nog zoveel meer groepen te noemen.

Natuurlijk is het belangrijk wat wij als politiek doen, maar wat ECHT belangrijk is, gebeurt daarbuiten. Al die mensen dragen hun steentje bij aan een stad waar we trots op mogen zijn. Al die mensen samen maken Purmerend. Het is daarom goed om al die mensen wat vaker te noemen en te waarderen voor wat ze elke dag doen.

Dank u wel.