Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 november 2018

Begroting legt stevige basis voor de komende jaren

Op donderdag 8 november is de eerste begroting van het nieuwe college aangenomen. Zeer veel ambities uit het coalitieakkoord zijn hierdoor financieel gedekt en kunnen uitgevoerd gaan worden. D66 kan zich prima vinden in de speerpunten van het college: Wonen, Beheer openbare ruimte én Duurzaamheid. Voor elk speerpunt worden de komende vier jaar miljoenen uitgetrokken en deze investeringen zorgen ervoor dat de algemene reserve tijdelijk daalt, zodat echt meer sociale huurwoningen gerealiseerd gaan worden, echt gestart wordt met een inhaalslag van de openbare ruimte en het groen en echt een hoop bereikt worden m.b.t. duurzaamheid, de energietransitie en een beter klimaat. Kortom D66 is zeer tevreden met deze begroting.

Punten van D66Purmerend
Naast de drie speerpunten worden ook op andere terreinen de afspraken uit het coalitieakkoord vertaald naar de komende begroting. Daarmee zijn tegelijk meerdere punten uit het verkiezingsprogramma van D66Purmerend verwezenlijkt. Op al deze punten gaat men nu aan de slag en wordt niet meer gewacht. Om een paar te noemen:

  1. Er wordt gewerkt aan een Onderwijsagenda, zodat samen met direct betrokkenen bekeken wordt wat er in Purmerend nodig is om de kwaliteit van het onderwijs te versterken. Op ICT-gebied liggen de nodige kansen.
  2. Binnenkort wordt gestart met een Klankbordgroep Dierenwelzijn, zodat samen met deskundigen gericht advies kan worden gegeven om het dierenwelzijn in de stad te bevorderen. In elk geval is de nota dierenwelzijn aan een update toe.
  3. Gestart wordt met acties om meer te doen aan het bestrijden van armoede en schulden: o.a. door meer maatwerk te bieden via de regeling MeerDoen en meer in te gaan zetten op preventie.

Eigen wijzigingsvoorstellen
De verschillende fracties hadden 28 wijzigingsvoorstellen ingediend. Slechts zeven zijn er (gewijzigd) aangenomen, waaronder drie van de vier voorstellen van D66. Door de aangenomen wijzigingsvoorstellen komt het college volgend jaar met voorstellen om de financiële reserve voor innovaties m.b.t. participatie daadwerkelijk in te gaan zetten, wordt onderzocht of in de regio Zaanstreek-Waterland van elkaars milieustraten gebruik kan worden gemaakt (grenzeloze milieustraat) en wordt bij de verplichte beleidsindicatoren in de begroting ook het voorlaatste resultaat vermeld om zo eventuele trends te kunnen zien.

Overige voorstellen
Andere wijzigingsvoorstellen die zijn aangenomen, betreffen dat meer organisaties een beloning voor Lokaal Compliment krijgen (CDA), onderzoek mogelijkheid om problematische schulden van mensen over te nemen (GroenLinks), onderzoek hoe het komt dat percentage afvalscheiding blijft steken op 57% (CDA), onderzoek hoe periodiek de luchtkwaliteit gemeten kan worden (SP). Al deze voorstellen heeft D66 ook gesteund.

Verder heeft D66 tegen voorstellen gestemd van de oppositie die onderdelen van het coalitieakkoord wilden schrappen, met name op het gebied van duurzaamheid. Opvallend is dat zich op deze punten vanuit de oppositie veel tegenstand is en dat VVD, PVV en Leefbaar Purmerend vaak samen optrokken, maar, maar gelukkig is een overgrote meerderheid van de raad wel overtuigd dat we door moeten gaan met maatregelen op het gebied van duurzaamheid en niet langer kunnen wachten.