Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 december 2018

Groenplan 2019-2022

Op 6 december lag het Groenplan 2019-2022 voor aan de commissie SOB. D66 is blij met dit Groenplan; het is goed dat er duidelijk vastgelegd wordt waar Purmerend heen wil met het groen de komende jaren. Toch hadden we als fractie nog wel wat vragen over het Groenplan, die hebben we voorafgaand aan de commissie gesteld.

Van B naar C
De eerdere bezuinigingen op groenonderhoud, en het niveau daarmee van beeldkwaliteit  B naar C laten afzakken, zijn te begrijpen. Maar D66 vindt het een keuze die we eigenlijk nooit meer zouden moeten maken. Het ad-hoc onderhoud op plekken waar toch klachten over kwamen en overlast van werd ondervonden, en de daaropvolgende inhaalslag die gemaakt moest worden, maakt dat het onderhoud dan toch ineens weer veel geld extra gaat kosten. Wat je eerst leek te besparen geef je nu toch ineens weer uit om de achterstand weg te werken.

Als D66 hadden we die stap liever niet hoeven te nemen maar snapten de keuze wel. Daarom hebben we eind 2017 bij de begrotingsbehandeling toch het voorstel gedaan om alvast eerder geld vrij te maken om al een stap te kunnen maken in het herstel. Het plan spreekt zelf over “doordat we het oplossen van klachten prioriteit gaven heeft het structurele onderhoud daaronder geleden, een vicieuze cirkel dus waar we moeilijk uit komen”. Precies die “vicieuze cirkel van achterstallig onderhoud” is iets wat we moeten zien te voorkomen in de toekomst.

Ecoloog
D66 is heel blij dat er in het Groenplan staat dat de gemeente een ecoloog in haar team heeft en dat deze ecoloog nauw samenwerkt met groenbeheerder om zo de inrichting en onderhoud van het groen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de diverse ecologische waarden. Dat in bijzondere gebieden, zoals de natuurzone, de ecoloog nauw betrokken wordt bij afstemming van de werkzaamheden en dat in deze gebieden de aannemer niet mag aanvangen met de werkzaamheden zonder afstemming en goedkeuring van de ecoloog, vinden we een goede stap. Maar ook dat de groenmedewerkers van de gemeente constant kijken hoe de inrichting en het beheer van het groen kan bijdragen aan biodiversiteit, is positief.

Klimaat en natuurinclusief bouwen
In het Groenplan staat “we zullen nu al moeten vooruitkijken naar de uitdagingen die we krijgen op het gebied van klimaat, verzilting van bodem en bodemdaling”. Dat riep vragen op over wat we gaan doen aan de klimaatveranderingen. Daar hebben we dan ook technische vragen over gesteld. Het antwoord van de wethouder was dat er een speciaal klimaatadaptieplan komt voor Purmerend en daar kunnen wij ons goed in vinden.
In het plan staat ook “de bouwopgaaf  heeft ook gevolgen voor het beheer van de openbare ruimte in het algemeen en de samenhang met het groen. Als er beplanting moet verdwijnen door de bouw, hoe zorg je dan voor beheersing van hittestress. Is groen op daken mogelijk, willen we meer gevelbegroeiing, hoeveel ruimte is er voor bomen?”. Dat riep vragen op over natuurinclusief bouwen. Hier gaf de wethouder aan dat het belang van het groen in algemene zin is sterk vertegenwoordigd in de gesprekken die doorlopend worden gevoerd, onder meer in het kader van Purmerend 2040.

Conclusie
D66 is tevreden over dit Groenplan, het geeft goed inzichtelijk weer waar de gemeente voor staat en wat zij wil de komende jaren op het gebied van de beeldkwaliteit van het groen. In het wijzigingsvoorstel, die we tijdens de begrotingsbehandeling van 2017 hebben ingediend samen met Groenlinks, gaven we aan dat we willen dat ook na 2018 het afgesproken kwaliteitsniveau van het openbaar groen behaald wordt en dus dient een vervolg te komen voor het onderhoudsimpuls groen. Dit plan is dat vervolg. Wij verbaasden ons er dan ook wel over dat Groenlinks niet tevreden was over Groenplan in de commissie omdat het plan teveel over de beeldkwaliteit zou gaan.  Wij delen deze mening niet en vinden dat dit plan juist de gewenste kwaliteit voor de langere termijn bewaakt en borgt. We zijn heel blij dat de ecoloog in dienst van de gemeente overal bij betrokken wordt en verder is het een mooi en duidelijk uitgewerkt plan dat laat zien hoe we de regie weer willen terugpakken om het openbare groen weer op orde te krijgen.