Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 januari 2019

Duurzaamheidsagenda

Donderdag 17 januari stond de duurzaamheidsagenda op de agenda van de commissie SOB (Stedelijke Ontwikkeling en Beheer). D66 herkent een aantal punten in de duurzaamheidsagenda uit ons verkiezingsprogramma, en daar zijn we blij mee. Maar we zouden D66 niet zijn als we niet ook met een kritisch blik naar de duurzaamheidsagenda hebben gekeken.

Het werken met bijenvriendelijke beplanting, daar waar mogelijk producten en diensten duurzaam inkopen, het aantal laadpunten voor elektrisch rijden sterk uitbreiden en het Duurzaamheidsloket zijn onderwerpen waar wij een groot voorstander van zijn. Zo ook van de van de energiecoaches; vrijwilligers die bij mensen langs gaan om hen te wijzen op alle mogelijkheden die er zijn om hun huis te verduurzamen. Zeker ook als deze mensen langs kunnen gaan bij sportclubs en culturele organisaties, om te kijken welke kansen daar liggen. Dit hebben we ook bij de wethouder neergelegd.

Waar waren we dan kritisch over? Bijvoorbeeld over de inzet op windenergie. Wij denken dat we die tijd beter kunnen inzetten op gemeentelijk vastgoed en oplaadpunten. Wat D66 betreft wordt hier namelijk de komende 2 jaar nadrukkelijk op ingezet. Ook hebben we aan de wethouder gevraagd om met een jaarlijkse voortgangsrapportage te komen waardoor kunnen zien of de gestelde doelen bereikt worden en zodat we tijdig kunnen bijsturen indien nodig.

De meeste partijen waren ook algemeen positief over de agenda. GroenLinks vond de agenda alleen nog weinig ambitieus en weinig concreet. Op de vraag van D66 gaven ze wel aan om met aanvullende voorstellen te komen. De PVV was tegen de hele agenda en vond zelfs dat elke partij die met de duurzaamheidsagenda zou instemmen, de burger op kosten ging jagen. Iets waar ik in mijn tweede termijn nadrukkelijk afstand van heb genomen.

Hieronder leest u mijn complete bijdrage en hier vindt u de duurzaamheidsagenda.

Voorzitter,

D66 is blij dat de Duurzaamheidsagenda nu eindelijk voor ons ligt, zeker een document wat als basis voor de komende jaren kan dienen. Wij vinden het van belang dat er gezamenlijk stappen gezet worden, dus zowel binnen de raad maar ook nadrukkelijk erbuiten. Het streven naar een duurzamere stad is niet alleen een taak van de gemeente, maar van alle inwoners en zal ook door de inwoners moeten worden gedragen. Wij zien de Duurzaamheidsagenda dan ook als een dynamisch document die we tussentijds bijsturen zodat we kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en dan met nieuwe voorstellen naar de raad kunnen komen.

Wat D66 betreft moet het streven zijn dat duurzaamheid verankerd wordt in elk beleidsterrein van de gemeente en het de normaalste zaak van de wereld is. Misschien zelfs dat een aparte duurzaamheidsagenda in de toekomst niet meer nodig is, omdat het als vanzelfsprekendheid in het beleid wordt meegenomen. Maar de komende jaren zullen we de Duurzaamheidsagenda nog wel hard nodig hebben verwachten we.

We herkennen een aantal punten in de Duurzaamheidsagenda uit ons verkiezingsprogramma en daar zijn we blij mee. Dan bedoel ik bijvoorbeeld het werken met bijenvriendelijke beplanting, daar waar mogelijk producten en diensten duurzaam inkopen, het aantal laadpunten voor elektrisch rijden sterk uitbreiden en al noemde wij het nog een Centrum voor Duurzaamheid, het Duurzaamheidsloket is ook iets waar wij een groot voorstander van zijn. En we kijken ook uit naar het klimaatadaptatieplan en hoe daar milieu, groen, water en duurzaamheid samen gaan komen.

Heel belangrijk voor ons is de verdere communicatie en alle uitingen met betrekking tot  duurzaamheid herkenbaar te laten zijn en dat het er aansprekend uitziet. Wat dat laatste betreft kan de agenda wel een kleine update gebruiken. Misschien kan het Groenplan wat we laatst besproken hebben, ter inspiratie dienen.

Voorzitter, D66 zou D66 niet zijn als we geen kritische kanttekeningen zouden plaatsen als puntjes op de i. Er is nog een mogelijkheid dat we bij de behandeling van dit punt in de raad met een amendement komen. Want het kan altijd beter en we zijn als D66-fractie zeer ambitieus. Maar we realiseren ons terdege dat de wethouder en de gemeente maar beperkte middelen hebben. Om ruimte te houden voor bijsturing en eventueel inwoners en bedrijven uit te dagen om met nieuwe ideeën te komen is het misschien verstandig om een deel van budget te reserveren in plaats van alles nu concrete invulling te geven. Maar dit laten we aan de wethouder.

De Energiecoaches vinden we een mooi initiatief. Zeker als zij vooral bij de inwoners langsgaan, de huurders en de mensen met lagere inkomens, om hen te helpen om gewoonweg geld te kunnen besparen. Dit kan direct en al snel effect hebben. D66 zou alleen graag zien, en dat vraag ik dan hierbij aan de wethouder, dat de coaches ook langs kunnen gaan bij alle sportclubs en culturele organisaties in de stad, om te kijken welke kansen daar liggen.

 Als D66 spelen we beetje met het idee om budget voor de extra inzet van de energiecoaches op het gebied van sport en cultuur, en voor een reserve voor actuele ontwikkelingen, te halen uit een kleine verlaging van het budget voor de duurzaamheidsubsidies, bijv. 30.000 tot 50.000 euro. Graag horen we wat de wethouder daar van vindt.

Wel hebben we nog zorgen over de vele pm-posten. Want de vraag is of het lukt om deze alsnog uit te voeren. Ook hebben we twijfel over inzet op windenergie. Wij denken dat we die tijd beter kunnen inzetten op gemeentelijk vastgoed en  oplaadpunten. Wat D66 betreft wordt hier namelijk de komende 2 jaar nadrukkelijk op ingezet, zodat een duidelijk meerjarenplan volgt. Dit kan enerzijds de basis zijn voor het onderhoudsprogramma van het vastgoed en anderzijds meegenomen worden bij reguliere herinrichtingen van straten.

Verder willen we vragen aan de wethouder om met een jaarlijkse voortgangsrapportage te komen waardoor kunnen zien of de gestelde doelen bereikt worden en zodat we tijdig kunnen bijsturen indien nodig. Vul op onderdelen de duurzaamheidsmonitor aan, zoals nu in het stuk staat, als duidelijke nulmeting.