Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 30 maart 2019

D66 stemt in met Verkeersplan 2040

In maart is in de commissie het Verkeersplan Purmerend 2040 uitgebreid besproken en in de gemeenteraad vervolgens unaniem vastgesteld. Ook D66 ging akkoord, omdat het Verkeersplan voor zowel de doorstroming in de gehele stad als het parkeren in de binnenstad duidelijk maakt welke maatregelen mogelijk zijn. Het college gaat het nu uitwerken en komt dan met concrete vervolgstappen. Van elk voorstel zal D66 bekijken wat de kosten/baten zijn en in hoeverre er draagvlak is onder de inwoners en ondernemers. Vooral naar het integrale voorstel voor het parkeren in de binnenstad wordt met grote belangstelling uit gekeken. Dat voorstel moet duidelijk maken welk concreet pakket aan maatregelen, inclusief een definitieve parkeergarage, doorgevoerd kan gaan worden. Dat moet een goede bereikbaarheid van het centrum structureel borgen. 

Verschillende verwachtingen van maatregelen
In het Verkeersplan staan een hele serie aan mogelijkheden om de doorstroming en de bereikbaarheid te verbeteren. Het Verkeersplan is er gekomen, omdat met de realisatie van duizenden woningen de komende twintig jaar de bereikbaarheid in de knel komt. Bovendien gaan vanwege de verbreding en het veranderen van de op/afritten van de A7 de vervoersstromen in de stad veranderen en wil de gemeenteraad tegelijk een meer autoluwe binnenstad. Dat vereist dat eerst gekeken wordt naar de doorstroming van het verkeer via de Laan der Continenten in Weidevenne en via de N244 in Overwhere en Purmer-Noord. Pas als daar de problemen zijn opgelost, kunnen meer ingrijpende maatregelen in de binnenstad doorgevoerd worden. Anders dreigt een verkeersinfarct. 

Meerdere maatregelen ziet D66 wel zitten, namelijk het dynamische verwijssysteem (via borden in de stad sneller zicht op waar nog een parkeerplek vrij is), avondopenstelling van parkeergarage Claxxonate en gedifferentieerde parkeertarieven (in de parkeergarages goedkoper en op straat iets duurder). Verder zien we veel kansen in betere busverbindingen in de stad zelf (stadsbus tussen de wijken en het centrum). Dit is een punt dat volgende maand wordt besproken tezamen met alle andere ideeën voor het nieuwe programma van eisen voor de OV-concessie in onze regio. Bij andere maatregelen zijn we nog wat sceptisch, namelijk de nulvergunningenregeling (bij nieuwe woningen in het centrum geen parkeervergunning meer geven) en het huidig vergunningparkeren omzetten naar betaald parkeren. Ook is wat D66 betreft een eventuele afsluiting van de Sluisbrug en Hoornse brug absoluut niet aan de orde. 

Tijdelijke parkeergarage: nog even wachten
Opnieuw diende Leefbaar Purmerenderd een motie om een tijdelijke parkeergarage te realiseren. Dit mede omdat boven tafel is gekomen dat er een offerte ligt voor een tijdelijke parkeergarage. Echter hier zit een stevig prijskaartje aan en vanwege aanbestedingsregels moet zo’n besluit wel zorgvuldig genomen worden. Voor D66 is deze informatie geen reden om een ander standpunt in te nemen. In de raad hebben we opnieuw gezegd dat we een integraal voorstel willen, zodat gewerkt wordt aan een structurele, lange termijn oplossing voor het parkeren in de binnenstad. De wethouder heeft eerder laten weten dat dit voorstel in juni komt en daar wachten we op. Als D66 zijn we tegen hapsnap-beleid. We willen weten wat de lange termijn oplossing is en dan bekijken of en in hoeverre nog extra maatregelen nodig zijn, zoals een tijdelijke parkeergarage. D66 is niet tegen een tijdelijke parkeergarage, maar we moeten eerst echt weten of dat nodig is en willen ontwikkelingen op en nabij de Schapenmarkt niet dwarsbomen. 

Vinger aan de pols
Tijdens de commissie heeft D66 ervoor gepleit dat goed gemonitord wordt hoe de doorstroming en bereikbaarheid zich ontwikkelen. Dan wordt duidelijk wat het effect is van bepaalde maatregelen en kan zo nodig bijgestuurd worden. Ook het verder inzetten op de fiets en betere busverbindingen in de stad zelf kunnen zodanig effect hebben dat je mogelijk bepaalde maatregelen niet hoeft door te voeren. Dat zou mooi zijn en de gemeente ook geld en tijd besparen. Daarom goed kijken wat er per seizoen en per jaar verandert en daar dan zo goed mogelijk op inspelen.