Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 april 2019

Beusebos

Spijtig dat er geen alternatief is gevonden / Wel positief dat besloten wordt tot behoud van 86% van Beusebos

De resultaten van de quickscan naar mogelijke alternatieve locaties voor het Van der Valk-hotel zijn donderdag 21 maart gepresenteerd. Helaas blijkt een alternatieve locatie niet haalbaar. Dat vindt D66 jammer, want D66 heeft bij de coalitieonderhandelingen hierop gehamerd in een ultieme poging om het hele Beusebos te kunnen behouden. Als fractie wisten we dat het lastig was, want er ligt een vastgestelde ontwikkelvisie van het gebied en er is een overeenkomst met Van der Valk. De nodige locaties zijn bekeken en om verschillende redenen afgevallen. Wel is D66 tevreden dat in het voorstel eindelijk wordt vastgelegd dat de rest van het Beusebos groen blijft en niet verder ontwikkeld wordt: 14,7 hectare van in totaal 17 hectare blijft groen (86%). Precies wat in het coalitieakkoord is afgesproken: “Het Beusebos / Kom A7 wordt een natuur-, recreatie- en wandelbos met een educatief karakter.” Ook is winst dat nog gekeken wordt naar mogelijkheden van compensatie. Daar ziet D66 zeker kansen.

Eerder heeft D66 tegen de overeenkomst met Van der Valk gestemd. Juist omdat niet naar andere locaties is gekeken en we graag zien dat het Beusebos behouden blijft. We vonden en vinden dat een hotel in Purmerend van toegevoegde waarde is, maar niet op de voorgestelde locatie. Dat onderzoek naar andere locaties is nu gedaan en heeft D66 binnengehaald wetende dat er een overeenkomst met Van der Valk was getekend, dat er nog steeds een meerderheid in de raad voor een hotel op deze locatie is én dat de andere coalitiepartijen ook nog steeds voorstander waren. Onze inzet is om zoveel mogelijk van het Beusebos te behouden en als er dan toch gebouwd gaat worden om de impact zo klein mogelijk te maken (o.a. duurzaam bouwen, inpassen in de groene omgeving, mogelijk inpandig parkeren/dubbel grond gebruik) en/of te zorgen voor compensatie van het groen dat verloren gaat. Dat laatste kan makkelijk door deel van grondopbrengst te gebruiken.

Wat nu aan ons voorligt is om het gebied Beusebos, met uitzondering van hotellocatie, als groen, recreatief/wandelgebied aan te wijzen en om budget beschikbaar te stellen om de invulling qua beheer, onderhoud en eigendom ervan uit te werken. Pas als het bestemmingsplan aan de raad wordt voorgelegd, wordt een definitief besluit genomen. Het bekrachtigen dat 86% van het Beusebos groen blijft is voor D66 pure winst ten opzicht van eerdere plannen en visies om het hele gebied te bebouwen. Dit is dus een grote stap de goede richting op. Als fractie zullen we wel meegeven dat we tegen verdere grondverkoop zijn van het Beusebos. Prima dat Van der Valk graag ziet dat rest groen blijft en wil bijdragen aan het beheer en onderhoud, maar D66 wil dat gemeente zeggenschap houdt en dat het beheer vooral een gezamenlijke taak wordt van gemeente, hoteleigenaar, omwonenden en andere liefhebbers van het Beusebos (o.a. stichting Vrienden van het Beusebos). Dat is in onze ogen de beste garantie dat het Beusebos verder behouden blijft en versterkt wordt.

Dat maakt dat een besluit nu nog niks zegt over hoe we als fractie gaan stemmen over het uiteindelijke bestemmingsplan. We zullen dat op dat moment beoordelen en daarbij nadrukkelijk letten op het duurzame karakter van het plan, de wijze waarop het groen op korte en lange termijn wordt gecompenseerd en in hoeverre toch geheel of gedeeltelijk inpandig parkeren wordt meegenomen.

Technische vragen.