Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 juni 2019

Fusie en lokale lasten: meer doorrekeningen nodig

Maandag 17 juni heeft de klankbordgroep fusie bestaande uit vertegenwoordigers van de fracties uit Beemster en Purmerend de effecten besproken van een fusie op de lokale lasten. De focus lag op de OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Er lagen doorrekeningen van wat de fusie voor effect zou hebben op verschillende groepen huishoudens. Duidelijk werd dat het voor de Purmerenders geen nadelig effect heeft, maar dat vooral huurders en eigenaren van niet-woningen (bedrijven) in Beemster met hogere lasten geconfronteerd worden. Vanuit beide gemeenteraden werd nadrukkelijk gevraagd om meer doorrekeningen te maken én te kijken hoe de lasten evenwichtiger verdeeld kon worden. Kortom te zorgen voor een zachte landing voor alle (toekomstige) inwoners. Naast het uitgangspunt dat de totale inkomsten aan lokale belastingen gelijk blijft na de fusie, werd duidelijk dat vele fracties, inclusief D66, willen zorgen dat de fusie zelf weinig tot geen nadelige financiële effecten heeft voor de toekomstige inwoners van de gemeente.

 Hogere lasten voor huurders en eigenaren niet-woningen in Beemster
Bij ongewijzigd beleid gaan vooral de huurders in Beemster er flink op achteruit. Dat komt o.a. doordat Purmerend nu geen onderscheid maakt tussen eenpersoonshuishoudens en meer-persoonshuishoudens
Een 1-persoons huurders 179,- euro op jaarbasis en een meer-persoons huurder 72,- euro. Voor eigenaren van niet-woningen (ondernemers) stijgen de lasten met 500,- euro per jaar. Vele fracties vonden dat een te groot nadelig effect en vroegen daarom om met meer alternatieve doorrekeningen te komen om deze pijn te verzachten en meer te verdelen over alle inwoners. Eerder was dit voor D66 reden om technische vragen te stellen om te horen of er mogelijkheden zijn om bepaalde groepen te ontzien of te compenseren voor deze lastenstijging. Uit de beantwoording blijkt: “Technisch zijn er mogelijkheden bijvoorbeeld door een heffingskorting of door een subsidie te verstrekken.” Het is dus mogelijk om bepaalde groepen (o.a. huurders) te compenseren.  

 

 

 


Hondenbelasting: punt van discussie

Tijdens de klankbordgroep is ook uitgebreid stilgestaan bij de hondenbelasting. Dit heeft Purmerend wel, maar Beemster niet. Los van principiële en politieke discussies over het bestaan van de hondenbelasting, is het belangrijk om scherp te hebben wat het effect is van een bepaalde keuze. Zowel wat het oplevert als het ook gaat gelden voor de Beemsterlingen als wat het kost als het voor de Purmerenders wordt afgeschaft. Dat laatste is wel in beeld, want dat zorgt voor een structureel nadeel van 400.000,- euro. Een alternatief is om dit tekort via een hogere OZB te dekken en dan stijgt de OZB met 6 a 10 euro. De klankbordgroep heeft gevraagd om meer berekeningen te maken en te kijken naar tussenvormen (bijv. vrijstelling buiten de bebouwde kom of flink stuk eigen grond).

 De ambtelijke organisatie gaat hier verder mee aan de slag en zal met meer doorrekeningen gaan komen. Verder zullen de huidige gemeenteraden uiterlijk in 2021 besluiten nemen over de lokale lasten. Daarna is het aan de nieuwe gemeenteraad in 2022 om zo nodig bij te sturen.