Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 november 2019

Algemene Beschouwingen bij Begroting 2020

Beste Purmerenders,

Voor ons ligt de 2de begroting van dit college. En ondanks het wispelturige financiële beleid van het Rijk is het gelukt om de ambities uit het coalitieakkoord overeind te houden én een sluitende begroting te presenteren. Maar behoedzaamheid blijft geboden vanwege alle onzekerheden met betrekking tot het Rijksbeleid.

Gelukkig ziet D66 dat op meerdere belangrijke dossiers flinke stappen worden gezet:

A.      Wonen: de spelregels zijn duidelijk, de nodige bestemmingsplannen zijn goedgekeurd en de komende jaren kunnen we aan de slag rond het Stationsgebied, de Wagenweg en De Koog. D66 ziet ook graag de eerste stappen om met ‘t Appeltje voor de Dorst aan de slag te gaan. Door volop te bouwen de komende jaren wordt een bijdrage geleverd aan het verminderen van de wachtlijsten.

B.      Duurzaamheid: in de pilotwijk zijn de eerste woningen van het gas af. Het is gelukt om 94%! van de bewoners mee te krijgen. Daar mogen we trots op zijn. Maar de grote uitdaging komt nu: via de proeftuin met zo’n 1200 woningen. Dat volgen we met veel belangstelling. Mooi dat ook heel Nederland meekijkt. Zo zetten we met een sterk inhoudelijk project Purmerend op de kaart. Dat is de beste manier van stadspromotie.

C.      Beheer openbare ruimte: het onderhoudsniveau van Groen is verbeterd naar gemiddeld B. Dat is een flinke stap vooruit. Alleen zijn we er nog niet. Meer is nodig om dit structureel te borgen, met extra aandacht voor bomen én beter rekening houdend met dierenwelzijn en behoud van biodiversiteit in de stad.

D.     Fusie: Natuurlijk kunnen we niet vergeten dat we een belangrijke stap hebben gezet in het fusieproces. We zijn benieuwd naar de reacties. D66 ziet in elk geval volop kansen. Beemster en Purmerend kunnen elkaar goed versterken en dat allemaal in het belang van alle inwoners van de nieuwe gemeente. Zo kunnen we ook gezamenlijk meer bereiken binnen de Metropool Regio Amsterdam: daar liggen vele mogelijkheden voor verdere samenwerking.

Voorzitter,

Ook al zijn dit de algemene beschouwingen en wordt vooral stilgestaan bij de hoofdlijnen en de belangrijkste thema’s. We vergeten soms dat met dezelfde begroting allerlei andere zaken en projecten financieel mogelijk worden gemaakt. Zaken die weliswaar qua geld kleiner zijn, maar niet minder belangrijk voor Purmerend en haar inwoners.

Ik wil er een paar uitlichten:

1.      Op het gebied van onderwijs wordt doorgegaan met de verbinding leggen met sport, cultuur én natuur. Via deze weg komen alle kinderen in aanraking met sport én cultuur alsmede wordt meer geleerd over de natuur en dierenwelzijn. Dit alles draagt eraan bij dat meer kinderen voldoende bewegen én iedereen zijn of haar talenten kan ontwikkelen.

2.      Rond de jeugdzorg gaan jeugdverpleegkundigen vaker langs op scholen en bij gezinnen. Ook wordt meer gebruik gemaakt van de Praktijkondersteuners Jeugdgezondheidszorg. Met als doel: het geven van de juiste zorg op het juiste moment.

3.      Als gemeente geven we nadrukkelijk het goede voorbeeld door te blijven inzetten op sociaal rendement. Zo krijgt ook deze groep inwoners meer een gevoel van eigenwaarde én doen ze in een ander tempo actief mee in de samenleving.

4.      De gemeente draagt bij aan het vergroten van de veiligheid van de LHBTI-gemeenschap. Via activiteiten op school wordt ervoor gezorgd dat iedereen zich vrij kan voelen om te zijn wie ze zijn. Wat D66 betreft hebben we het hele jaar door hier aandacht voor. Want iedereen verdient die vrijheid en veiligheid.

5.      We blijven goed samenwerken met de politie om de overlast te beperken. Het is daarbij goed dat op wijkniveau wordt gekeken naar de grootste ergernissen als hondenoverlast, verkeersonveiligheid en afval. Zo luisteren we ook naar onze inwoners.

Afrondend,

Al deze punten tezamen dragen bij aan het “samen bouwen aan de stad”. Ook de komende jaren blijft het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om met elkaar én met de inwoners in gesprek te blijven. Zo continue en nadrukkelijk mee te nemen wat er speelt en leeft in Purmerend.

D66 zal dat zeker blijven doen. Met een positief kritische houding. Uitgaand van de eigen kracht van mensen. Daarbij iedereen de ruimte te geven zich te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Maar tegelijk met een sociaal vangnet voor diegene die het even niet redden en even wat extra ondersteuning nodig hebben.

Een balans tussen sociaal én liberaal.

Dank u wel.