Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 16 mei 2020

D66: wel Kadernota 2021 bespreken

Deze week heeft een ruime meerderheid van de fracties in de Purmerendse raad besloten om de Kadernota 2021 niet te bespreken en daarmee ook geen algemene beschouwingen te houden. D66 is het daar niet mee eens. Ondanks dat digitaal vergaderen zijn beperkingen kent en ook de Corona-crisis het nodige onzeker maakt, hecht D66 veel waarde aan het stellen van kaders. De Kadernota geeft op hoofdlijnen de richting aan waar het college mee aan de slag gaat richting de begroting. Juist in deze tijd is het goed als de raad met elkaar in debat gaat over welke kansen en risico’s we zien, welke aspecten de raad nadrukkelijk wil meegeven en welke keuzes en prioriteiten men wil stellen. D66 denkt altijd vooruit en is toekomstgericht. Een debat over de toekomst is altijd op z’n plaats.

Belangrijke taken
De raad heeft drie hoofdtaken, namelijk volksvertegenwoordiger, controlerend en kaderstellend. Op verschillende manieren nemen fracties mee wat er speelt bij de inwoners en hoe over bepaalde onderwerpen gedacht wordt. Dat wordt meegewogen bij het bepalen van standpunten over collegevoorstellen of om zelf met een initiatief te komen. Zo vertegenwoordigen de fracties de inwoners van de gemeente. Daarnaast toetst of wat het college en de gemeente doet, klopt met wat vooraf is afgesproken. Oftewel worden vastgestelde doelen gehaald, houdt men zich aan het beschikbaar gestelde budget en worden belanghebbenden goed betrokken. Om deze aspecten achteraf te kunnen toetsen, worden vooraf kaders gesteld en afspraken gemaakt. Vandaar dat alle deze drie taken even belangrijk zijn.

Hoe nu verder?
D66 vindt het echt jammer dat we nu geen kaders meegeven. In onze ogen een gemiste kans. Of je nu coalitiepartij of oppositiepartij bent. In de huidige vergadercyclus zijn er jaarlijks twee belangrijke momenten om de koers van de stad te bepalen als gemeenteraad. Dat is bij de Kadernota en bij de begroting. Nu ontneemt de raad zichzelf één belangrijk moment. Mede omdat 2021 een ander soort jaar wordt vanwege de fusie, was dit dus in feite de laatste Kadernota in deze raadsperiode.