Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 oktober 2020

Pilotwijk – Proeftuin

Goed om van de pilotwijk te leren voordat volgende stap wordt gezet
Via zowel een memo van 16 juni (tussenevaluatie pilot aardgasvrij) als een brief van 26 augustus (stand van zaken energietransitie) is de raad geïnformeerd over de voortgang. Geheel conform afspraak wordt eerst de pilotwijk geëvalueerd voordat met werkzaamheden in de proeftuin gestart wordt. Aangegeven is dat in de evaluatie nadrukkelijk gekeken wordt naar de gehanteerde aanpak en of deze ook past bij zo’n 1.200 woningen, wat de ervaringen van de bewoners zijn, wat de daadwerkelijke kosten zijn en hoe de samenhang met de rioleringswerkzaamheden uitpakt. Ook is aangegeven dat onderdelen van de evaluatie vanwege Corona wat vertraging hadden opgelopen, maar wel dat al eerste stappen met betrokken partijen worden gezet richting de proeftuin.

D66 vindt het niet meer dan logisch dat eerst geëvalueerd wordt en dat de resultaten hieruit gebruikt worden om de proeftuin vervolgens invulling te geven. Dan weet de raad precies waar we staan en op welke wijze een verantwoord vervolg mogelijk is. D66 kiest liever voor zorgvuldigheid dan halsoverkop verder gaan. Laten we vooral gebruik maken van de opgedane kennis en ervaring.

Kans voor Purmerend
Reeds in de vorige raadsperiode is besloten om met een pilot van zo’n 100 woningen te beginnen om die van het gas af te halen. Juist om zo kennis en ervaring op te doen om daarna verder te gaan met andere wijken in de stad. Door de stadsverwarming verkeert Purmerend in de bijzondere situatie dat al 75% van de huishoudens geen gas gebruikt. Dat is nu nog via de biomassacentrale als tussenstap naar andere vormen van duurzame energie als geothermie. Dat maakt onze stad ideaal om vervolgstappen te zetten. Daar staat D66 volledig achter en we zijn trots dat onze wethouder Paul van Meekeren sinds 2018 dit dossier mag trekken.

Ambitie uit het klimaatakkoord
Verschillende gemeenten in Nederland zijn bezig te kijken naar hoe bestaande woningen van het gas afgehaald kunnen worden. Dit is een van de ambities uit het klimaatakkoord én bovendien om onze landgenoten in Groningen te helpen dat verdere verzakkingen en aardbevingen tot het verleden gaan behoren. Alle gemeenten, via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), hebben zich hieraan gecommitteerd. Mooi dat Purmerend vooraan meeloopt en actief meedoet.

Afspraak = Afspraak
Tussen raad en college zijn duidelijke afspraken gemaakt, namelijk dat eerst de pilotwijk wordt geëvalueerd en dat de uitkomsten hiervan gebruikt worden om de proeftuin nader in te vullen. Ook is afgesproken dat nog geen concrete werkzaamheden in de proeftuin gaan starten voordat de evaluatie met de raad is besproken. Zoals eerder heeft het college aangegeven dat de stukken dit najaar volgen. Dat wacht D66 met belangstelling af. Het is vooral verstandig om de opgedane ervaringen te gebruiken voordat de volgende stap wordt gezet. Dan weten we ook welke keuzes gemaakt kunnen worden en hoe we ermee verder gaan.

Gezien de urgentie van de opwarming van de aarde en andere klimaatveranderingen moeten we stappen zetten richting CO2-neutraliteit. Dat is vooral een marathon en geen sprint, dus goed om voldoende tijd te nemen in een goede voorbereiding. Dat is in onze ogen een verstandige koers.