Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 november 2020

Stabiel Vooruit

In de eerste week van november waren de laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode. Volgend jaar zijn immers de herindelingsverkiezingen vanwege de fusie tussen Beemster en Purmerend. D66Purmerend is trots op wat het college doet en nog gaat doen. Er wordt volop in de stad geïnvesteerd met een evenwichtige financiële basis voor de komende jaren. Op het gebied van wonen, openbaar groen en duurzaamheid worden flinke stappen gezet. Tegelijk zijn we nog zeker niet klaar. Naast de impact van Corona heeft D66 aandacht gevraagd voor goede afstemming tussen onderwijs en het bedrijfsleven, voor verkeersveiligheid (fietsers en voetgangers) en voor het verder bestrijden van armoede.

Speerpunten: Wonen, Openbare Ruimte en Duurzaamheid
Goed om te zien dat het college vaart maakt. Dat is nodig. Goed dat er volop plannen en projecten zijn om meer woningen te bouwen, waaronder ook de nodige sociale huurwoningen. Wat D66 betreft mag er nog een schepje bovenop om de plannen voor de Purmer-Zuid en het golfterrein concreet te maken. Door juist in de stad zelf en aan de randen van de Purmerend te gaan bouwen kan het open, groene landschap behouden blijven. We moeten zuinig omgaan met de Beemster en de Purmer.

Ook steunt D66 de plannen om meer te doen aan de openbare ruimte en vooral het groen in de stad. Deels het  inhalen van het achterstallig onderhoud veroorzaakt door het voorgaande college, maar deels is het ook een extra noodzakelijke impuls. Dit draagt tevens bij aan de biodiversiteit en verkoeling in de wijken. Niet voor niets heeft D66 eerder aandacht gevraagd voor groene / daken en natuurinclusief bouwen.

We laten niemand vallen
Elke inwoner die zorg of ondersteuning nodig heeft, kan dat van de gemeente krijgen. Alleen leidt dat wel tot hogere uitgaven bij vooral jeugdzorg en Wmo. Mede omdat het Rijk eerder een bezuiniging heeft doorgevoerd en nu de extra kosten niet geheel wil compenseren. Via goede voorzieningen, en ook via goed onderwijs, zorgen we ervoor dat iedereen actief mee kan doen.

Tegelijk is het college bezig nadere analyses te maken en te kijken hoe je het geld effectiever kunt inzetten. Zo zijn er al stappen gezet voor meer praktijkondersteuners bij huisartsen, wordt geld voor onderwijsachterstanden breder ingezet en wordt er ingezet op preventie. Echter de effecten hiervan zijn pas later te zien. Ook is een omslag in denken nodig in de samenleving en bij ouders. Bij een probleem bij een kind wordt er te snel een label opgeplakt of de oplossing gezocht in een behandeling. Terwijl het mogelijk anders op te lossen valt en/of eerder aan de wijze van opvoeden ligt. Waar vroeger een kind druk kon zijn en dan meer naar buiten ging of ging sporten, wordt nu vaak de label ADHD opgeplakt en een heel traject gestart.

Veelkleurig Purmerend
Tijdens de algemene beschouwingen gaf D66 aan het jammer te vinden dat men steeds vaker in blokken is verdeeld en men weinig naar de ander luistert of de verbinding zoekt. Je ziet dat in discussies over Trump, Zwarte Piet en ook nu in de Corona-aanpak. De realiteit is dat de wereld niet zwart / wit is. Er is een verscheidenheid aan kleuren, net als de regenboog. Nog te vaak worden individuen in hokjes geplaatst, met vooroordelen geconfronteerd en daardoor buitengesloten. Het zou op geen enkele manier moeten uitmaken waar iemand geboren is, waar iemand in gelooft, of men een beperking heeft of van wie iemand houdt. Helaas zijn we nog niet zover. Juist het hele kleurenpalet van mensen maken onze samenleving. Juist zodat iedereen zich welkom voelt en dat iedereen de ruimte en mogelijkheid krijgt zichzelf te zijn. D66 zal altijd opkomen voor de veelkleurigheid en diversiteit die onze stad en ons land zo prachtig en rijk maakt.

Corona en gevolgen voor welzijn en gezondheid van eenieder
Net als vele fracties stond ook D66 stil bij de impact van corona. Vorig jaar had niemand kunnen denken hoe anders de wereld er nu uit zou zien. Voor D66 staat buiten kijf dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen. Alleen samen kunnen we voorkomen dat dierbaren besmet raken en er  voor zorgen de reguliere zorg door kan gaan.

Dat vereist helaas ook ingrijpende maatregelen. Als D66 leven we mee met degene die hierdoor geraakt wordt en hebben we zeer veel waardering voor iedereen in de zorg en het onderwijs. Nadrukkelijk moeten we blijven kijken hoe we bedrijven, de horeca en sport en cultuur kunnen blijven steunen. Tegelijk moeten we scherp zijn op het effect van corona op ieders welzijn en gezondheid. Dat kan voor de langere termijn weleens een veel grotere impact hebben.

In dat kader diende D66 een voorstel in om nadrukkelijk te kijken naar de impact van corona. Op economisch gebied nemen het Rijk en ook de gemeente de nodige maatregelen, maar er is nog weinig aandacht voor de sociale kant. Velen hebben weinig sociale contacten en eenzaamheid wordt sterker. Kortom extra aandacht is nodig voor het welzijn en lichamelijk en psychische gezondheid van onze inwoners. Helaas werd dit slechts door een paar partijen gesteund. We zullen deze sociale kant toch  nauwlettend in de gaten houden en er zeker nog op terug komen.

Overige punten
Verder vroeg D66Purmerend nog aandacht voor het altijd geven van een terugkoppeling aan inwoners die een bewonersmelding doorgeven, voor een ecologische quickscan bij bouwplannen  met betrekking tot flora en fauna en dat er extra aandacht is voor de leefbaarheid gedurende de sloop- en bouwplannen in Wheermolen-Oost. Over de bewonersmeldingen krijgt de raad een nadere presentatie, waarbij het terugkoppelen nadrukkelijk aandacht heeft. Ook zitten in de plannen  met betrekking tot de Wheermolen-Oost,  budgetten om de leefbaarheid te waarborgen. Alleen voor de ecologische quickscan was helaas geen steun.