Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 april 2021

D66 enthousiast over woningbouw in Purmer-Zuid Zuid: de ‘Bospolder’

De gemeente gaat aan de slag met het maken van een plan voor woningbouw in de Purmer-Zuid Zuid, ter hoogte van de bocht in de Verzetslaan. De gemeenteraad heeft in januari ingestemd met een voorbereidingskrediet, waarmee een zogenoemde ontwikkelingsvisie kan worden gemaakt. Het uitgewerkte plan wordt naar verwachting in het najaar met de gemeenteraad besproken. D66 deed alvast een suggestie voor een naam van de nieuwe woonwijk: Bospolder.

Ook D66 stemde tijdens de raadsvergadering in met het voorbereidingskrediet om de plannen te kunnen uitwerken. Woningbouw in dit deel van de Purmer-Zuid kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de woningnood. Daarom stond deze ambitie al in ons verkiezingsprogramma en daarna ook in het coalitieakkoorddat mede door D66 is gesloten.

Eerste verkenning
In de aanloop naar de vraag aan de gemeenteraad om een voorbereidingskrediet heeft de gemeente al een eerste verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden in het gebied. Daaruit bleek dat er ruimte is voor zo’n 1.500 woningen in een onderscheidend, groen woonmilieu.

Aandachtspunten D66
In de vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van januari gaf D66 aan heel enthousiast te zijn over deze eerste stappen. D66 benadrukte daarbij dat in de nieuwe wijk woningen moeten komen voor alle doelgroepen, dus in elk segment: zowel sociale huur als middeldure huur en koop en woningen in de vrije sector. Ook vroeg D66 aandacht voor de verkeersontsluiting en voor het betrekken van de gemeenteraad en omwonenden in het traject. Veel nadruk legde raadslid Tom de Jong op de kansen voor energieneutrale en natuurinclusieve woningen en op hetbehoud van groen. D66 wil niet dat er gebouwd wordt in het Purmerbos.

Niet bouwen in het Purmerbos
Wethouder Kroese gaf aan dat misschien wel 2.000 woningen in het gebied kunnen worden gebouwd. Stedenbouwkundig kan dat best, zei hij, maar dan gaat het om gestapelde woningen en daar worden er al veel van gebouwd. De wethouder liet blijken liever minder woningen op deze plek te bouwen als die dan beter inpasbaar zijn in het landschap. Ook gaf hij aan rekening te houden met de wens van een aantal partijen om niet in het Purmerbos te bouwen.

Behoud van bomen
In de raadsvergadering onderstreepte D66 met een stemverklaring nog eens enthousiast te zijn over woningbouw in het gebied, maar tevens aandacht te blijven vragen voor het behoud van bomen waar ze nu staan en om zo veel mogelijk gebruik te maken van ruimte die nu al open is. Er ligt niet alleen een kans om een forse nieuwe woonwijk te creëren, maar ook om het Purmerbos te integreren met de groene infrastructuur van de stad’, zei raadslid De Jong. Zo kan deze Bospolder een grote aanwinst voor Purmerend worden.