Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 mei 2021

Serieus kijken naar effect hotel op werelderfgoed Beemster

Woensdag 12 mei werd in de commissie een bespreeknotitie. Gezien recente ontwikkelingen wilde GroenLinks van de andere fracties weten hoe zij aankijken tegen het mogelijk negatieve effect van de bouw van het hotel in de kom A7 / Beusebos op de status van werelderfgoed Beemster. In het herindelingsadvies hebben alle fracties zich nadrukkelijk uitgesproken voor behoud van het werelderfgoed, dus is het van belang kritisch te kijken naar ontwikkelingen (zoals een hotel) die daar mogelijk invloed op hebben. D66 heeft in de commissie benadrukt het werelderfgoed Beemster te koesteren en te verwachten dat in de stukken voor het bestemmingsplan van het hotel goed wordt onderbouwd of en zo ja welk effect de komst van een hotel heeft op de status van het werelderfgoed.

Lange geschiedenis
Het ontwikkelen van de Kom A7, of beter gezegd: het Beusebos, kent een lange geschiedenis. D66 is altijd positief-kritisch geweest, waarbij elk plan getoetst werd op een aantal criteria:
Is er sprake van toegevoegde waarde voor de stad en de werkgelegenheid?

  • Kan de genoemde ontwikkeling niet beter elders plaatsvinden?
  • Wordt alle wet- en regelgeving meegenomen en is er zekerheid dat er geen blokkades zijn?
  • Wordt de grond zo intensief mogelijk gebruikt, zodat zo veel mogelijk groen behouden kan blijven of zelfs kan worden versterkt?

Met deze insteek heeft D66 eerdere voorstellen gesteund en in deze raadsperiode vol ingezet op zo veel mogelijk behoud van het Beusebos én te kijken naar een alternatieve locatie. Resultaat is dat nu 75% van het Beusebos behouden blijft. Dat is winst. Tegelijk zal D66 in september pas definitief stemmen over het bestemmingsplan en dan aangeven voor of tegen te zijn. We zullen het plan toetsen aan de criteria die we steeds hebben genoemd.

Positie van de provincie
GroenLinks heeft de notitie geagendeerd na recente ontwikkelingen op provinciaal niveau. Zo heeft de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling de nodige kanttekeningen geplaatst bij het hotel en vooral de hoogte ervan, heeft de provincie het gebied een andere status gegeven via de recent vastgestelde omgevingsverordening en heeft Gedeputeerde Staten laten weten te betwijfelen of de benodigde ontheffingen voor enkele diersoorten wel zal worden verkregen.

In de ogen van D66 was het dan ook terecht om hier aandacht voor te vragen en om dit belangrijke onderwerp in de commissie te bespreken. Teleurstellend was het dat sommige partijen vooral GroenLinks aanvielen en niet of nauwelijks ingingen op de inhoud zelf. Blijkbaar staren sommige fracties zich blind en moet het hotel er sowieso komen, zonder dat alle informatie en alle argumenten naar voren zijn gekomen.

Zaken goed uitgezocht hebben
Tijdens de commissie heeft D66, bij monde van de fractievoorzitter Patrick Blokzijl, nadrukkelijk gevraagd om enkele zaken goed uit te zoeken en die duidelijk te laten terugkomen in de stukken van het bestemmingsplan in september:

  1. Er zijn grote zorgen of met het oog op kwetsbare diersoorten een ontheffing wordt verkregen. Dat werd ook duidelijk gezegd door gedeputeerde Loggen vorige maand. We willen voorkomen dat we veel tijd en energie steken in een proces als eigenlijk al duidelijk is dat een ontheffing er niet gaat komen.
  2. Van belang is dat uitgebreid stilgestaan wordt bij de impact op werelderfgoed Beemster. Daarin past het om dan ook advies te vragen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en UNESCO. Dan is daarover in elk geval duidelijkheid.
  3. Bij de inspraak moet nadrukkelijk de Beemster worden meegenomen en in feite behandeld worden als ware het eigen inwoners van Purmerend.
  4. Bekeken moet worden of (deels) inpandig parkeren een optie is om zo de hoogbouw te verminderen. Het zou mooi zijn om in het bestemmingsplan de ruimte te bieden om het hotel ook op deze wijze in te vullen. Zeker nu bestemmingsplan en bouwvergunning geknipt zijn in de procedure.

Deze zaken, alsmede het gehele voorstel, zal D66 kritisch bekijken. De uitwerking zal bepalen wat het uiteindelijke standpunt van D66 wordt. Dat 75% van het groene Beusebos behouden blijft, is voor ons al pure winst. In september volgt de vraag wat we doen met het resterende deel, waarbij D66 in de vorige raadsperiode tegen de anterieure overeenkomst met Van der Valk heeft gestemd.