Steun ons en help Nederland vooruit

Benut ieders talent

Via het onderwijs wordt het talent van ieder kind gestimuleerd. D66 wil samen met scholen, leraren, ouders en leerlingen investeren in goed onderwijs. Daarbij staan we voor meer aandacht voor sport, gezond leven en cultuur, onder meer door samen te werken met sportverenigingen en culturele instellingen. Zo krijgt ieder kind een goede basis voor de rest van zijn leven. Ook is een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt noodzakelijk (onder meer met de IT, de zorg en het praktijkonderwijs). 

Wil je meer weten? Hieronder staat het volledige hoofdstuk over ‘Onderwijs’ uit ons verkiezingsprogramma:

Onderwijs

Onderwijs zorgt dat mensen, van jong tot oud, zich ontwikkelen, kansen kunnen pakken en het beste uit zichzelf halen. Daarbij staat kwaliteit voorop: alle scholen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) in Purmerend behoren minimaal een voldoende te scoren. Het gaat daarbij niet meer alleen om lezen, schrijven en rekenen, maar ook om digitale vaardigheden en burgerschap. Belangrijk is dat ieders talent zo goed mogelijk wordt ontwikkeld. Dit stelt iedereen in staat om mee te doen in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

• D66 wil samen met de schoolbesturen, leerkrachten en ouders een meerjarenplan opstellen dat in de volle breedte de kwaliteit van het basis-, middelbaar- en beroepsonderwijs verbetert. Hierbij gaat het ook om goede huisvesting en tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen (modern praktijkonderwijs tot een internationale school).

• Betere aansluiting van het onderwijsaanbod op de vraag vanuit het bedrijfsleven en de samenleving. Ervoor zorgen dat toekomstige generaties ook worden opgeleid voor de banen van de toekomst, alsmede voor die sectoren die sterk aanwezig zijn en/of waar tekort aan goed personeel dreigt. Er liggen kansen m.b.t. gezondheidszorg, praktijkonderwijs en Purmer Valley.

• Actiever tegengaan van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten door de leerplichtambtenaar eerder met leerlingen en ouders in gesprek te laten gaan.

• Met (lokale) ondernemers maken we afspraken voor het realiseren van voldoende stageplaatsen en leer-werkplekken. De gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld.

• D66 zet in op goede samenwerking tussen scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang. Liefst in hetzelfde gebouw of dicht bij elkaar.

• D66 ziet graag dat scholen nog meer de samenwerking opzoeken met organisaties, gezamenlijk lesprogramma’s aanbieden en gebruik maken van elkaars kennis en gebouwen. Bijvoorbeeld met culturele instellingen als de Purmaryn, P3 en de bibliotheek.

• Met sportverenigingen worden afspraken gemaakt om samenwerking met scholen te realiseren voor een gevarieerd aanbod van lichamelijke opvoeding zodat jongeren meer gaan bewegen.

• De gemeente werkt samen met scholen om een gezond voedingsaanbod te waarborgen en aldus de overgang naar “Gezonde School” te bewerkstelligen.

• D66 wil een klankbordgroep met deskundigen vanuit het onderwijsveld die actief meedenkt met de gemeente en de schoolbesturen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018