Steun ons en help Nederland vooruit

Meer kans op een woning

Het is goed wonen in Purmerend – en dat moet zo blijven. Daarom is ruimte nodig voor verschillende typen woningen. En vooral: het aanpakken van de wachtlijsten voor sociale huurwoningen, zodat starters eerder een kans krijgen. Wonen moet ook betaalbaar blijven, dus zet D66 in op lagere energielasten. En de woonomgeving moet aantrekkelijk zijn: voldoende groen, fijne speelvoorzieningen en goed onderhouden straten. Hier maakt D66 extra geld voor vrij. Zo blijft Purmerend een fijne woonstad.

Wil je meer weten? Hieronder staat het volledige hoofdstuk over ‘Wonen’ uit ons verkiezingsprogramma:

Wonen

Het is goed wonen in Purmerend en dat moet zo blijven. Alleen is nu echt een aanpak van de wachtlijsten nodig en ruim aandacht voor betaalbare woningen. Voor alle (inkomens)groepen moet er voldoende aanbod zijn. Dat vraagt om nieuwbouw, maar ook om renovatie van bestaande woningen. Van belang is te kijken naar de totale woonlasten (huur én energie), want dit bepaalt of een woning betaalbaar is. Tegelijk moet de omgeving van de woning aantrekkelijk blijven. Voor D66 betekent dat: voldoende groen in de wijken, aantrekkelijke speelvoorzieningen en goed onderhouden straten, fietspaden en wegen. Hiervoor komt meer geld beschikbaar

• Een realistische koers van 5.000 nieuwe woningen de komende 10 jaar, waarbij betaalbare woningen de hoogste prioriteit hebben (zowel tot € 400,- als tot € 650,- per maand). Dit kan in het Wagenweggebied, De Gors-Noord en de Purmer-Zuid. Kijk ook naar concept van ‘tiny houses’ en flexibele (tijdelijke) woningen. Hierbij wordt gestreefd naar een substantiële reductie van de wachttijd voor sociale huur (thans 8-12 jaar).

• Begin met het transformeren van bedrijventerrein De Koog door met ondernemers in gesprek te gaan en ze te verleiden te vertrekken (bijv. naar Baanstee-Noord). Hier kunnen vervolgens de nodige woningen worden gebouwd. Ook dubbel ruimtegebruik biedt kansen, zoals bij winkelcentra en (omliggende) parkeerterreinen.

• Hoogbouw is zeker mogelijk, maar niet in het historische centrum. Voor D66 moet hoogbouw passend zijn in de wijk, meer toevoegen dan alleen woningen en van hoogstaande kwaliteit zijn.

• Bij nieuwbouw en renovatieplannen moet meer aandacht komen voor de wijze waarop de openbare ruimte en het groen in een wijk wordt ingevuld. Eventueel verlies aan groen wordt gecompenseerd. Dit kan op vele manieren (van volwassen bomen tot verticale tuinen).

• Bij bouwplannen die op loopafstand van elkaar plaatsvinden wordt integraal gekeken naar de parkeerbehoefte. Bijvoorbeeld door parkeerplaatsen te delen en zo voorkomen wordt dat elk initiatief een eigen parkeeroplossing maakt en deze vervolgens leeg staat.

• D66 wil het voor meer particulieren mogelijk maken om hun eigen woning te ontwerpen op een vrije bouwkavel.

Duurzaam bouwen

• Bij alle ver- en nieuwbouwprojecten als gemeente zo veel mogelijk sturen op duurzaam bouwen. Zo wordt elk bouwplan getoetst op duurzaamheid (o.a. CO2-neutraal, gebruik herbruikbare materialen, levensloopbestendigheid en kosten van sloop/renovatie/herontwikkeling). Duurzaamheid wordt als criterium bij inkoop en bij het beoordelen van (bouw)plannen opgenomen, waarbij bouwprojecten die veel duurzame materialen en/of duurzame energie gebruiken aanzienlijk minder leges hoeven te betalen.

• De gemeente moet met corporaties afspraken maken over de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Dat drukt meteen de woonlasten, die anders op termijn zeer zeker gaan stijgen.

• De gemeente stelt structureel budget beschikbaar voor subsidies en leningen voor huiseigenaren om hun huis energieneutraal te maken/ te verduurzamen. Goede communicatie en inzichtelijk maken van de kostenbesparingen zijn cruciaal.

• Bekijk de mogelijkheden dat andere eigenaren (van koopwoningen) kunnen participeren met collectieve inkoop van duurzaamheidsmaatregelen (zoals isolatie of zonnepanelen), eventueel in regionaal verband.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018