Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Initiatieven 2012

Als D66 zijn we pro-actief. Daar waar nodig komen we met eigen inititieven of met moties en amendementen om beleid en voorstellen bij te stellen. Zie hieronder de initiatieven in 2012.

 

November 2012: randvoorwaarden Baanstede

Als raad hebben we randvoorwaarden meegegeven bij de verdere invulling van de herstructurering van werkvoorzieningschap Baanstede. Bijna raadsbreed is een motie aangenomen waarin wordt meegegeven dat men de noodzakelijke begeleiding krijgt, er passende dagbesteding komt, voldoende tijd wordt genomen voor het proces en dat in contracten van de gemeente met werkgevers bepaald wordt dat SW-werk blijft behouden voor deze doelgroep.

 

November 2012: weerstandsvermogen

Een amendement van D66, met ruime meerderheid aangenomen, heeft ervoor gezorgd dat de ondergrens van de algemene reserve gelijk is aan het weerstandsvermogen. Dat betekent dat wanneer de risico’s van de gemeente stijgen tegelijk ook het niveau van de algemene reserve dient mee te groeien. Zo zijn gegarandeerd onze risico’s afgedekt.

 

November 2012: tijdig betalen facturen

Door een wijzigingsvoorstel van D66 is als prestatie-indicator vastgelegd voor 2013 dat de gemeente streeft om 90% van de ingekomen facturen binnen 30 dagen te betalen.

 

juni 2012: bestemmingsplan en parkeren

Eerder heeft D66 in de commissie gepleit om op de begane grond in winkelcentra (o.a. Leeuwerikplein in Overwhere) alleen detailhandel toe te staan en geen zakelijke dienstverlening/kantoren. Dat haalt de loop uit zo’n centrum, terwijl een goed lopend centrum van cruciaal belang is voor de leefbaarheid in de wijk. Meerdere partijen vonden dat toen ook en nu heeft het college is ook vastgelegd in het bestemmingsplan Overwhere. Verder is de parkeervisie in juni vastgesteld. D66 vroeg daarbij naar de status van ’t Lammetje. Deze tijdelijke parkeergelegenheid wordt zeer gewaardeerd en goed gebruikt. Bovendien zijn er vooralsnog geen concrete plannen voor deze locatie. Wat D66 betreft mag ’t Lammetje langer blijven staan. De wethouder gaat dit uitzoeken en komt er na de zomer op terug.

 

Maart 2012: motie kinderpadon

Samen met Groenlinks, SP, PvdA, AOV en Leefbaar heeft D66 het initiatief genomen tot een motie om als gemeente Purmerend richting minister Leers aan te geven dat het wezensvreemd is om asielkinderen die al vele jaren in Nederland wonen terug te sturen naar het land van hun ouders. Met een kleine meerderheid is deze aangenomen.

 

Maart 2012: stedelijk jongerencentrum

Via het vragenuur heeft D66 haar verbazing uitgesproken dat het college een andere koers vaart: toch jongerenactiviteiten in de wijken houden. D66 is blij met deze wijzigingen. Vanaf het begin aangeven dat jongeren in de wijk willen blijven. Alleen jammer dat hier 2 jaar over gedaan is om tot dit inzicht te komen.

 

jan 2012: welzijnsaccommodaties

Het college ging te stellig uit van data waarop de bestaande accommodaties zouden sluiten. Dat heeft veel onrust veroorzaakt. In de ogen van D66 onnodig. Het gaat erom de bestaande activiteiten en organisaties een goede nieuwe plek te geven en daarbij goed te overlegen met deze organisaties én de wijkkerngroepen. Pas als dat gerealiseerd is kan een locatie gesloten worden. Niet eerder. Via een amendement (die brede steun kreeg) is dit als principe ook vastgelegd.

Verder is via een motie uitgesproken te kijken of het steunpunt in de Purmer-Noord (in een andere vorm) open gehouden kan worden. Helaas haalde een motie om ook voor de Zuidpool naar een alternatieve vorm te kijken (een stichting en beheer van het pand in eigen beheer) het niet.

 

jan 2012: grondprijzennota

Een amendement van D66 heeft ervoor gezorgd dat de mate waarin het college mag afwijken van de grondprijzen is vastgesteld op maximaal 3%. Grotere afwijkingen moet men aan de raad voorleggen.

Gepubliceerd op 01-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018