Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg op maat

Ga uit van de eigen kracht van mensen en hun omgeving, maar geef de juiste ondersteuning indien nodig. Voorkom dat schulden problematisch worden en zorg voor optimale opvang en snelle re-integratie bij dakloosheid. Armoede mag de ontplooiing van kinderen niet in de weg staan. Kijk bij maatschappelijke ondersteuning naar de totale situatie per persoon en pas de aanpak daarop aan. Bied goede, persoonlijke jeugdzorg zonder wachtlijst. Zorg dat immigranten zo snel mogelijk meedoen in de samenleving.

Wil je meer weten? Hieronder staat het volledige hoofdstuk ‘Sociaal domein’ uit ons verkiezingsprogramma:

Sociaal Domein

Op het gebied van zorg, participatie en welzijn (het ‘Sociaal Domein’) heeft Purmerend de nodige voorzieningen over de volle breedte, en dat moet zo blijven. D66 gaat zo veel mogelijk uit van de eigen kracht van mensen, maar soms heeft iemand (tijdelijk) ondersteuning nodig. Daarbij staat de behoefte van de inwoner centraal en wat voor hem de beste oplossing biedt: maatwerk. Er wordt echt integraal gewerkt, waarbij D66 ook kansen ziet voor samenwerking met organisaties op het gebied van sport, onderwijs en cultuur. D66 wil de middelen vanuit Wmo, Jeugdzorg en Participatie breder inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen en geeft ruimte aan gezamenlijke initiatieven van burgers en organisaties.

• Het terugdringen van het aantal inwoners (vooral kinderen) dat in armoede leeft of opgroeit. Ga continu na of een regeling de doelgroep bereikt, pas deze tijdig aan en zoek nog meer de samenwerking met scholen en kinderopvang. Verder wordt meer gedaan aan de preventie van schulden en eerder signaleren, ook samen met (middelbare) scholen.

• Elk kind en gezin verdient een goede start. In plaats van vele regelingen en aanvraagprocedures wil D66 voor iedereen toegankelijke ondersteuning bieden, waar Onderwijs, Zorg en Welzijn samen komen gericht op de ontwikkelingskansen van kinderen (Integraal Kindcentrum).

• Zet nog meer in op samenwerking binnen het Sociaal Domein en met organisaties op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en welzijnswerk. Kijk naar mogelijkheden om van elkaars voorzieningen gebruik te maken (o.a. gebouwen en velden) en stimuleer ook hier gezamenlijke inkoop. Hetgeen zo wordt bespaard, kunnen de organisaties naar eigen inzicht benutten.

• Voor ouderen blijven er voldoende voorzieningen en wordt maatwerk geboden. Daarbij kan in individuele gevallen ook de eigen bijdrage komen te vervallen als men anders geen gebruik meer maakt van een voorziening en dat op lange termijn voor meer problemen zorgt. Verder wordt er door de gemeente geïnvesteerd in woningen en ICT om langer thuis wonen mogelijk te maken.

• Investeren en betere afstemming binnen de hele ‘opvangketen’. Dit is nu te versnipperd en er moet enige reservecapaciteit zijn om bij een individuele crisis snel te kunnen handelen. Ook hier staat het op eigen benen staan voorop en is opvang een tijdelijke voorziening.

• Werk gaat boven inkomen, dus worden inwoners zo veel mogelijk gestimuleerd om weer aan de slag te gaan. Ook hier wordt eerst gekeken naar wat men wel kan of wat met enige (om)scholing mogelijk is. Dat kan ook vrijwilligerswerk zijn of een vorm van beschut werken.

• Velen willen ook heel graag een bijdrage leveren en actief bezig zijn. Daarom wil D66 in elk contract en ook bij de verkoop van grond of de start van een (bouw)project een ‘social return’-bepaling opnemen, zodat gestimuleerd wordt dat arbeidsgehandicapten en mensen uit de bijstand bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen. De gemeente geeft het goede voorbeeld door zeker 5% van het gemeentelijk personeel uit deze groep in dienst te nemen.

• Verder kan op allerlei terreinen extra inzet van mensen goed worden gebruikt. Denk aan vrijwilligerswerk, bij evenementen, op scholen en in de ouderenzorg. Stimuleer dat inwoners met behoud van hun uitkering hier aan de slag gaan en zo vertrouwen en ervaring opdoen.

• D66 hecht eraan dat het Waterland Ziekenhuis ook na de fusie een volwaardig ziekenhuis blijft, inclusief Spoedeisende Hulp.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018